Targus 13.3 Ultralife Canvas Sleeve for MacBook in LIVERPOOL, New South Wales for sale

Targus 13.3 Ultralife Canvas Sleeve for MacBook
Targus 13.3 Ultralife Canvas Sleeve for MacBook
Targus 13.3 Ultralife Canvas Sleeve for MacBook
Targus 13.3 Ultralife Canvas Sleeve for MacBook
Expired ad
Price:  R 15
Edit your ad
Report abuse

Category:  Computers and Parts

Other: The ad is older than 3 months.

Address:  LIVERPOOL New South Wales   2170

Brand New
Grab And Go convenience is one of the many advantages to using an Ultrabookª. These ultra-thin, ultra-lightweight, ultra-portable laptops help us do more without added bulk. Likewise, the new thin canvas sleeve has been designed with a Slim, Lightweight profile to keep you going. Stylish accents complete the sleeve; giving it that same penchant for style that's synonymous with today's Ultrabooks.